Vad händer på Årstafältet?

Årstafältet ska bli en helt ny stadsdel med cirka 7000 bostäder och så klart även ha förskolor, skolor, idrottshall, kontor, service med mera. Och en stor anlagd park. På föreningsmötet den 19 april berättade fyra insatta personer om vad som händer på Årstafältet: Torleif Falk, stadsarkitekt, Mattias Nilsson, projektledare på exploateringskontoret, Ola Grimell, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret och Paula Mackenzie, landskapsarkitekt på White.

- Planerna för Årstafältet drog igång innan jag började att arbeta på staden, och projektet blir sannolikt klart efter att jag har slutat, inledde Torleif Falk och konstaterade att stadsutveckling tar tid och måste få ta tid.

I översiktsplanen från 1999 pekades några industriområden ut och Årsta var att av dessa som nu håller på att förverkligas. Torleif menar att det faktiskt tar cirka 30 år för ett stadsutvecklingsprojekt som Årstafältet. Det intressanta är vad som händer längs med vägen; allt från den första arkitekttävlingen till olika utredningar, som för skyfall, som ändrar förutsättningar och utformning för projektet.

Högt tempo i produktionen

Två saker ligger till grund för att kunna genomföra projektet: några betydande infrastrukturinvesteringar som Södra länken, tvärbanan och att få tunnelbana samt, och viktigast, att staden köpte marken 1905.

Mattias Nilsson berättade att bostadsproduktionen ska komma igång 2025 och allt ska vara färdigt till 2035.

- Det är ett högt tempo, men det är hopkopplat med vad staden har lovat att leverera i överenskommelsen för tunnelbaneutbyggnaden.

”En plats för möten”

Visionen för Årstafältet är ”en plats för möten” och dragplåstret för den blivande stadsdelen är parken på 20–25 hektar med idrottsplats och koloniområde.

- Parken är till för de boende i området och vi hoppas att det också blir en målpunkt för hela söderort, förklarade Ola Grimell och vidareutvecklade:

- Målsättningen i översiktsplanen att knyta samman Östberga, som idag är fysiskt avskild från resten av staden, och Årsta via Årstafältet. Det ska skapas stråk och samband som förbinder områdena med varandra.

En park med flera rum

- Årstafältet kommer inte att bestå av ett rum, utan av flera delar som dammarna, aktivitetsbryggan, koloniområdet och skogen, sa Paula Mackenzie.

Paula har arbetat med parkrummen. Gestaltningsprincipen har varit att bevara det öppna fältet, rama in fältet med växlighet och förstärka artrikedomen. I utformningen av parker och torg har det handlat om att både säkerställa hantering av skyfall och få till attraktiva och fina offentliga miljöer.

- Det är inte alltid vi hör så mycket om Årstafältet, men det händer saker och det är igång. Årstafältet kommer att bli en fantastisk stadsdel vad det lider, summerade Torleif Falk.

Text och foto: Sofia Jonsson