Stockholms Byggnadsförenings Stiftelse för Doktorandstipendiet

Stiftelsen är bildad 1989 genom medel som tillskjutits av Stockholms Byggnadsförening och enskilda medlemmar.

ÄNDAMÅL
Ändamålet är att ekonomiskt understödja forskning och utbildning som till allmänt gagn främjar utvecklingen inom byggnadsbranschen på så sätt att stiftelsen genom utdelning av stipendier skall bereda forskare - doktorander - vid Kungliga Tekniska Högskolan, och då i första hand vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad (eller motsvarande enhet) möjlighet att under en sammanhängande period bedriva forskning och studier vid annan europeisk högskola eller universitet.

ANSÖKAN om Doktorandstipendiet skall inges till Stockholms Byggnadsförening inom december månad före det år stipendiet utdelas. Föreningens kansli tillhandahåller ansökningsblanketter.

Ansökan skall åtföljas av uppgifter om sökandens namn, ålder och adress, nuvarande forskningsverksamhet och redogörelse med tidplan och budget för ändamålet med stipendiet ävensom eventuella referenser. Stipendiat skall vara medborgare i något av den nordiska länderna.

Stipendiet utdelas årligen på föreningens årsmöte i mars månad.