Stadgarna

Ur Stockholms Byggnadsförenings stadgar som stadfästes år 1848 av ett antal näringsidkare från ett flertal branscher med Georg Theodor Polichron Chiewitz som sammankallande.


§1.
Namn
Föreningens namn är Stockholms Byggnadsförening.


§2.
Ändamål
Föreningen har till ändamål att bidraga till såväl teoretisk som praktisk utbildning i byggnadsfacket ävensom att genom sammanträffande och personligt umgänge och som följd därav fritt tankeutbyte söka befrämja byggnadskonsten och utveckla sinnet för densamma.
Föreningens ledamöter bör därför:
söka verka för kännedom om de bästa principer av alla slags byggnaders utförande samt att sedan åvägabringa enighet vid dessa principers tillämpning;
öppet meddela anmärkningsvärda iakttagelser i byggnadsväsendet och därmed sammanhängande författningar;
var och en i sin mån bidraga till att sprida kännedom om märkligare arbeten samt om in-och utländska skrifter eller om föredrag, som för byggnadskonsten kunna hava tillämpning;
genom årsavgifter samt på annat sätt åstadkomma medel till främjande av Föreningens syfte, ävensom till hållande av en lämplig föreningslokal, där tidskrifter, böcker, planschverk, ritningar, modeller, m.m. tillhandahålls.
För befrämjande av Föreningens ändamål kan Föreningen äga eller förvalta fastighet.


§3.
Ledamöter
Till ledamöter i Föreningen kunna antagas de som i sin yrkesroll och genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga att befordra Föreningens mål. Sökande ska ha hunnit skaffa sig någon yrkeserfarenhet före inträdet eller i övrigt motsvara stadgarnas krav och ännu ha flera yrkesverksamma år framför sig vid inträdet.
Ansökan om inträde i Föreningen skall göras skriftligen eller via Föreningens webbplats. Ansökan skall vara tillstyrkt av två ledamöter. Sedan styrelsen granskat och tillstyrkt ansökan, skall i kallelse till nästkommande sammanträde den sökandes namn, yrke och tillstyrkande ledamöter (faddrar) delgivas Föreningens ledamöter.

Fråga om inval avgöres vid detta sammanträde genom öppen omröstning under förutsättning att den sökande är närvarande. Ledamot äger rätt att i god tid före sammanträdet till ordförande göra en framställning om sluten omröstning. En av styrelsen tillstyrkt ansökan är giltig i fyra på varandra följande sammanträden, därefter har ansökan förfallit. Av de avgivna rösterna skall minst tre fjärdedelar, dock minst tio röster, avgivas för förslaget.

Erhålles icke vid omröstning nödigt röstetal för inval, skall den sökande anses hava blivit förvägrad inträde i Föreningen. Ny ansökan om inträde emottages för prövning tidigast ett år härefter.

Medlemskapet blir dock gällande först sedan den invalde erlagt i §5 stadgad avgift. Har denna avgift icke erlagts senast ett år efter det inval ägt rum, anses invalet förfallet.

§4.
Hedersledamöter
Till hedersledamöter inom Föreningen kallas framstående personer inom byggnadsfacket ävensom sådana personer,som gjort sig synnerligen förtjänta om Föreningen och dess verksamhet.
Förslaget till hedersledamöter göres av Föreningens styrelse och skall grundas å enhälligt styrelsebeslut.Sådant förslag framlägges av styrelsen å Föreningens högtidsdag.


§ 5.
Avgifter, inträdesavgift
Varje ledamot skall till Föreningens kassa erlägga fastställd årsavgift, nyinvald ledamot jämväl fastställd inträdesavgift.

Hedersledamot är befriad från erläggande av årsavgift.


§8
Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse med säte i Stockholm och bestående av Föreningens ordförande jämte åtta ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande,skattmästare,vice skattmästare,sekreterare,vice
sekreterare,bibliotekarie,klubbmästare och vice klubbmästare.
Samtliga val skola avse en tid av två år under iakttagande av att halva antalet valda avgår vartannat år och med härav betingad jämkning beträffande mandattiden första gången val äger rum.
Mandattiden utlöper med årssammanträde.
Styrelseledamot,som fungerat fyra år i följd ,kan ej omedelbart återväljas.

Dock kan,om särskilda omständigheter föreligga,innehavare av sekreterare-och skattmästarebefattningarna återväljas för ytterligare två år.Styrelsen äger icke ikläda Föreningen borgensansvar, ej heller avyttra eller med inteckning för gäld belasta föreningen tillhörig fast egendom med mindre Föreningen å två sammanträden, varav minst ett ordinarie, därtill bemyndigat styrelsen.


§ 15.
Föreningssammanträden mm
Ordinarie föreningssammanträden hålles en gång varje månad under tiden fr.o.m. januari t.o.m.april månad samt fr.o.m. oktober t.o.m. december månad.
Vid ordinarie sammanträde under november månad utses en valkommitté, bestående av tre ledamöter.Denna har till uppgift att vid ordinarie marssammanträde framlägga förslag till styrelse och revisorer.Ordinarie decembersammanträde skall hållas första onsdagen i denna månad, vilken dag anses som Föreningens Högtidsdag.