Medlemskap

Den som önskar bli ny medlem i Stockholms Byggnadsförening skall lämna in en skriftlig ansökan, tillstyrkt av två medlemmar i Föreningen, vilka förutsätts känna till den person som söker inträde. Detta framgår av stadgarna, som finns återgivna i varje matrikel.

Enligt stadgarna kan antagas ”arkitekter, byggmästare, ingenjörer, hantverksmästare, fabrikanter och leverantörer ävensom andra personer, som genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga att befordra Föreningens mål”.

Ansökan om inträde i föreningen

Styrelsen har beslutat följande förtydligande gällande inträde i Föreningen:

Vederbörande sökande skall:

  • Som ung blivande medlem ha hunnit skaffa sig någon yrkeserfarenhet före inträdet eller i övrigt motsvara stadgarnas krav;
  • Som äldre blivande medlem ännu ha flera yrkesverksamma år framför sig vid inträdet;

Ledamöter

Föreningen ser gärna att de medlemmar som givit förslag till inval medföljer i samband med invalet samt att sedan gärna verka för att den invalda deltar i föreningslivet.

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

"Till ledamöter i Föreningen kunna antagas arkitekter, byggmästare, ingenjörer, vid byggnader erforderliga hantverksmästare, fabrikanter och leverantörer ävensom andra personer som genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga att befordra Föreningens mål".

Årsavgiften är (2014) 400:- och inträdesavgiften 150:- Ansökan om ledamotskap görs skriftligen på blankett som även finns på föreningens kansli. Till ansökan skall bifogas ett nytaget fotografi.

Två ledamöter i föreningen skall tillstyrka ledamotsansökan och därvid beakta styrelsens gällande praxis beträffande ansökan från äldre personer samt efter invalet aktivt introducera den nya ledamoten i föreningen.
Föreningens styrelse har i uppdrag att granska och tillstyrka ledamotsansökan. Fråga om inval avgörs, på styrelsens förslag, genom öppen omröstning vid föreningssammanträde.

Ledamotskapet gäller från det att sökanden betalt stadgad avgift.

Ledamotsförteckning finns i den årliga matrikeln, som distribueras till alla ledamöter.

Ständig ledamot

Ständig ledamot, och därmed befriad från årsavgift, blir den ledamot som på en gång till Föreningen erlägger ett belopp, motsvarande femton gånger den vid inbetalningen gällande årsavgiften (f n 6 000:-) eller den ledamot, för vilken summan av levnadsålder och tid som ledamot blir minst 100 år.

Hedersledamöter

"Till heders-ledamöter inom Föreningen kallas framstående personer inom byggnadsfacket även som sådana personer, som gjort sig synnerligen förtjänta om Föreningen och dess verksamhet. Förslaget till heders-ledamöter göres av Föreningens styrelse och skall grundas å enhälligt styrelsebeslut. Sådant förslag framlägges av styrelsen å Föreningens högtidsdag".

Förteckning hedersledamöter