Medlemskap

Föreningen har ca 2 100 medlemmar från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld.

Enligt stadgarna kan antagas ”de som i sin yrkesroll och genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga att befordra Föreningens måll”. Sökande ska ha hunnit skaffa sig någon yrkeserfarenhet före inträdet eller i övrigt motsvara stadgarnas krav och ännu ha flera yrkesverksamma år framför sig vid inträdet.

Ansökan om inträde i föreningen

Den som önskar bli ny medlem i Stockholms Byggnadsförening skall lämna in en skriftlig ansökan, tillstyrkt av två medlemmar i Föreningen, vilka förutsätts känna till den person som söker inträde och efter invalet aktivt introducera den nya medlemmen i föreningen.

Årsavgiften är (2021) 400:- och inträdesavgiften 150:- Ansökan om medlemskap görs skriftligen, via länken till höger eller via nedladdning av blankett, som även finns på föreningens kansli. Till ansökan skall bifogas ett nytaget fotografi. Helst digitalt.

Föreningens styrelse har i uppdrag att granska och tillstyrka ansökan. Fråga om inval avgörs, på styrelsens förslag, genom öppen omröstning vid föreningssammanträde.

En av styrelsen tillstyrkt ansökan är giltig i fyra på varandra följande sammanträden, därefter har ansökan förfallit. Medlemskapet gäller från det att sökanden betalt stadgad avgift.

Medlemskapet i Byggnadsföreningen är personligt. Föreningen har ingen möjlighet att fakturera medlemsavgiften eller skriva ut kvitton.

Medlemsförteckning finns i den årliga matrikeln och via "Mina sidor" på hemsidan.

Ständig medlem

Ständig medlem och därmed befriad från årsavgift, blir den medlem som på en gång till Föreningen erlägger ett belopp, motsvarande femton gånger den vid inbetalningen gällande årsavgiften (f n 6 000:-) eller den medlem, för vilken summan av levnadsålder och tid som medlem blir minst 100 år.

Hedersledamöter

"Till heders-ledamöter inom Föreningen kallas framstående personer inom byggnadsfacket även som sådana personer, som gjort sig synnerligen förtjänta om Föreningen och dess verksamhet. Förslaget till heders-ledamöter göres av Föreningens styrelse och skall grundas å enhälligt styrelsebeslut. Sådant förslag framlägges av styrelsen å Föreningens högtidsdag".

Förteckning hedersledamöter