Styrelse

Styrelsen, en ordförande och åtta ledamöter, väljs ur den breda medlemskretsen - Stockholms Byggnadsvärld.

Styrelsen sammanträder tio gånger per år. Mandattiden är två år.
Efter fyra år i följd kan en styrelseledamot inte omedelbart återväljas.
Inom parentes angivna mandattider räknas från mars månad.

Ordförande och ledamöter

Monica von Schmalensee (nyval), ordförande (2019-2021)
Madeleine Sjöstedt, (2016-2020), Vice Ordförande
Britt Almqvist (nyval), sekreterare (2019-2021)
Mikael Berg (nyval), vice sekreterare (2019-2021)
Ted Lindqvist, skattmästare (2016-2020)
Jonas Uebel (nyval), vice skattmästare (2019-2021)
Anna Denell, Klubbmästare (2015-2020)
Britta Blaxhult, Vice Klubbmästare (2018–2020)
Kristina Peters, Bibliotekarie (2018–2020)

Revisorer
Per Strömberg, Auktoriserad revisor Mikeal Nilsson (suppl.)
Marknadsekonom Ulf Bellander,

Valkommitté
Ark SAR/MSA Lisa Daram, VD Ulrika Francke, Civilingenjör Staffan Grundmark

Styrelseledamöter sedan 1848