Styrelse

Styrelsen, en ordförande och åtta ledamöter, väljs ur den breda medlemskretsen - Stockholms Byggnadsvärld.

Styrelsen sammanträder tio gånger per år. Mandattiden är två år.
Efter fyra år i följd kan en styrelseledamot inte omedelbart återväljas.
Inom parentes angivna mandattider räknas från mars månad.

Ordförande och ledamöter

Monica von Schmalensee, Ordförande (2019-2023)
Christina Lindbäck,Vice ordförande, (2020–2024)
Britt Almqvist, Sekreterare (2019-2023)
Anders Arfvén, Vice sekreterare (2022-2024)
Jonas Uebel, Skattmästare (2019-2023)
Anna Galli, Vice skattmästare (2020-2024)
Mikael Berg, Klubbmästare (2019-2023)
Johan Castwall, Vice klubbmästare (2020-2024)
Olle Burell, Bibliotekarie (2022–2024)

Revisorer
Per Strömberg, Auktoriserad revisor Mikael Nilsson (suppl.)
Civilekonom Kjell Jansson

Valkommitté
Ark SAR/MSA Annica Carlsson, Civilingenjör Britta Blaxhult, Civilingenjör Ola Månsson

Styrelseledamöter sedan 1848