Styrelse

Styrelsen, en ordförande och åtta ledamöter, väljs ur den breda medlemskretsen - Stockholms Byggnadsvärld.

Styrelsen sammanträder ca tio gånger per år. Mandattiden är två år.
Efter fyra år i följd kan en styrelseledamot inte omedelbart återväljas.
Inom parentes angivna mandattider räknas från mars månad.

Ordförande och ledamöter

Magnus Andersson, Ordförande (2023-2025)
Ludmilla Larsson,Vice ordförande, (2024–2026)
Daniel Markström, Sekreterare (2023-2025)
Ewelina Holm, Vice sekreterare (2023-2025)
Jenny Johansson, Skattmästare (2023-2025)
Katarina Wallin, Vice skattmästare (2024-2026)
Anders Arfvén, Klubbmästare (2022-2026)
Thomas Andersson, Vice klubbmästare (2024-2026)
Olle Burell, Bibliotekarie (2022–2026)

Revisorer
Auktoriserad revisor Per Strömberg, Auktoriserad revisor Mikael Nilsson (suppl.)
Internrevisor Civilingenjör Marie Wallhammar

Valkommitté
Ark SAR/MSA Annica Carlsson, Civilingenjör Britta Blaxhult, Civilingenjör Ola Månsson

Styrelseledamöter sedan 1848