CSRD – en rapportering att omfamna

Ett nytt spelfält för hållbarhetsrapportering. Så inledde Torbjön Westman, partner på KPMG, när han fick ordet att prata om CSRD på föreningsmötet den 21 februari. Efter Torbjörns presentation fick Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stad; Anna Denell, Vasakronan och Christian Jakobsson, Skanska, ge sina perspektiv på det nya direktivet från EU och ordet som alla sedan använde var: CSRD är något att omfamna.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv från EU som ska säkerställa att företag rapporterar verksamhetens miljömässiga och sociala aktiviteter. Det blir ett gemensamt ramverk för att rapportera hållbarhet och målet är att öka jämförbarheten och höja kvaliteten på den information som rapporteras. Nu ska hållbarhetsrapportering bli en del i den officiella årsredovisningen som styrelse och vd ska skriva under.

I Sverige ska CSRD införlivas i svensk lagstiftning och för att få ökat förtroende för rapporterna så ska de översiktligt granskas av auktoriserad revisor, precis som vid finansiell redovisning.

- EU höjer ribban för hållbarhetsrapportering. På samma sätt och stuns som företag har för sin finansiella data, ska de nu ha för hållbarhetsdata. De ska också beskriva hur hållbarhetsfrågorna påverkar deras affärsmodell, strategier och policyer, förklarade Torbjörn Westman.

Rapporteringen utgår från det som kallas dubbel väsentlighetsanalys: Hur påverkar företaget människor och miljö samt hur påverkas företaget av klimatförändringar och sociala frågor. Det som då visar sig vara väsentligt för företaget är grunden i rapporteringen.

Några kommentarer från panelen

Anna Denell, hållbarhetschef: Det här är positivt. På kort sikt finns det viss risk att en del företag ägnar mer tid åt att sätta sig in i vad rapporteringen innebär och sätta upp system för att mäta. Men det här blir en vattendelare framöver, så företag bör se det som en investering för att kunna vara kvar in business.

Christian Jakobsson, vice president sustainability/EHS Management & Reporting: Det fiffiga med den nya lagstiftningen är att den är framåtblickande. Vi ska beskriva arbetet framåt och det som inte finns på plats idag har vi möjlighet att berätta hur och när vi planerar att det ska tillkomma. Så börja denna omställningsresa!

Anette Scheibe Lorentzi, biträdande stadsdirektör, vice vd Stockholms Stadshus AB: Staden har 16 helägda dotterbolag i koncernen, så vi håller på att förbereda oss och kartlägga värdekedjan i bolagen inför den dubbla väsentlighetsanalysen. Det kommer att bli en jättestor fråga, men i grunden är det något som är bra så det är lika bra att omfamna det.

Text och foto: Sofia Jonsson