Förslag till styrelse för 2024-2025 samt internrevisor

Valkommittén för Stockholms Byggnadsförening 2024:

Nuvarande styrelse:
Ordförande: Magnus Andersson
Christina Lindbäck
Daniel Markström
Anders Arfvén
Ewelina Holm
Anna Galli
Jenny Johansson
Johan Castwall
Olle Burell

Revisorer:
Per Strömberg, auktoriserad revisor, Kjell Jansson, internrevisor

Tre av ledamöterna i dagens styrelse har hedersamt fullgjort sina 2+2 mandatperioder och kan inte omväljas: Ledamöterna Anna Galli, Christina Lindbäck samt Johan Castwall.

Två av ledamöterna har hedersamt fullgjort sin första mandatperiod om 2 år och föreslås för omval för ytterligare 2 år: Anders Arfvén samt Olle Burell.

Vidare har internrevisor Kjell Jansson meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Valkommitténs arbete

Valkommittén har utifrån samtal med ordförande, styrelseledamöter samt VD och kanslichef utvärderat styrelsearbetet under det gångna året och kommittén kan konstatera att det har fungerat mycket väl.

Föreningen är inne i en positiv period med god tillströmning av nya medlemmar likväl som mycket god uppslutning på föreningens aktiviteter så som föreningskvällar, spex mm. Medskick till kommande styrelse är vikten av fortsatt utvecklingsarbete vad gäller att fånga upp aktuella ämnesval och gästtalare till föreningskvällar och att nyttja medlemmarnas samlade bredd och nätverk för att locka spännande och aktuella talare.

Valkommittén har i sitt sökande efter nya ledamöter beaktat bredd avseende kompetens och erfarenheter sett till hela föreningens verksamhet och vad som kan berika styrelsearbetet och utveckla föreningen vidare. Konjunktur och framtidsfrågor är viktiga fokusområden för samhällsbyggandets alla aktörer. Hållbarhet ses som fortsatt viktigt men är idag bredare integrerat i branschens olika kompetensområden.

Valkommitténs förslag

Förslag till nya ledamöter, nyval för 2 år:

Thomas Andersson
Thomas är ekonom och har sedan 2022 uppdraget som förvaltningschef för Exploateringskontoret inom Stockholm Stad. Han har tidigare bl a varit VD för Stockholms hamnar, vVD för SBR Development och som chef inom kommunikation, marknad och affärsutveckling på Veidekke.

Ludmilla Larsson
Ludmilla är arkitekt MSA, vVD och partner samt FoU-ansvarig på arkitektkontoret Brunnberg & Forshed. Ludmilla har ett stort engagemang i bostadsfrågor och sitter också i Bofrämjandets styrelse.

Katarina Wallin
Katarina, civilingenjör och beteendevetare, är grundare av och partner på analys och rådgivningsföretaget Evidens. Katarina har en bakgrund bl a som delägare på Temaplan samt chef på Tyrens Temaplan.

Det är valberedningens övertygelse att de föreslagna styrelsemötena kommer att vårda föreningens fina arv av gemenskap och tillföra viktig kunskap för fortsatt intressanta och väl genomförda möten, med bredd i ämnen och intressanta paneldeltagare.

Revisorer, omval för ytterligare 1 år:
Auktoriserad revisor: Per Strömberg
Internrevisor, nyval för 1 år:
Internrevisor: Marie Wallhammar

Marie Wallhammar är välkänd medlem i föreningen och satt i styrelsen mellan 2015-2019 och är väl förtrogen med föreningens verksamhet. Vidare har Marie en bakgrund som tidigare VD för St Erik Markutveckling AB.

För valkommittén:

Britta Blaxhult, Ola Månsson Annica Carlsson