Biblioteket

När föreningen grundades 1848 var tekniska böcker och utställningskataloger en viktig del av verksamheten. Arkitekt J. F. Åbom verkade i början för ”bibliotekets” fortbestånd och förvaring, en syssla som sedan togs över av byggmästaren A. W Strehlenert och därefter av arkitekt C. N. Söderberg. På 1850-talet saknade föreningen egna lokaler, man träffades på välrenommerade näringsställen i staden, och bar med sig en låda innehållande föreningsdokument och böcker. Byggmästaren J Sjöqvist - tillika bibliotekarie - sägs ha släpat på 200 skålpund till de olika sammankomsterna under tiden just före sekelskiftet 1900. Redan 1856 trycktes en bokkatalog med 113 titlar. 1949 gjordes en katalog omfattande 304 böcker och planschverk samt 42 tidskrifter.

Successivt har beståndet ökat och Föreningen har idag två bibliotek – en samling deponerad på Stockholms Stadsarkiv, Liljeholmskajen, innehållande äldre värdefullare litteratur, planscher och kataloger och ett i de egna lokalerna på Norrlandsgatan 11, plan 6 tr innehållande de mer föreningsnära böckerna och dokumenten.

Norrlandsgatan

I detta bibliotek förvaras i huvudsak facktekniska böcker m.m. från senare decennier under rubrikerna Arkitektur, Byggnadsteknik, Bostäder och politik, Stadsplanering och infrastruktur, Stockholmiana, övriga böcker samt samlade tidskrifter såsom Arkitektur och Byggindustrin.

Självfallet finns här också de företagsnära böckerna och dokumenten såsom Handböcker, Jubileumsböckerna, Skrifterna i skriftserien, Förenings- och styrelsesammanträdesprotokoll, Program från spex och studieresor, video- och DVD-filmer, fotografier och dokumentation från fastighetens brand och sprängning 1982.

Förteckning över biblioteket på Norrlandsgatan.

I biblioteket på 6 tr finns även två större värdefulla oljemålningar av E. Hallström resp. K: Nordström, samt - som en gåva från föreningens bibliotekarie Olle Zetterberg - ett exemplar av Stockholms första byggnadsordning från 1736 i original (inramad) med vidhängande kopia för studium.

Stadsarkivet

1963 beslöt Föreningen att deponera sitt dåvarande bibliotek i Stockholms Stadsmuseum, som har överlämnat samlingen till Stadsarkivet, Liljeholmen. Motivet var framför allt att den äldre bok- och katalogsamlingen var av stort kulturellt och tekniskt värde, främst för den byggnadshistoriska forskningen, och därför borde göras allmänt tillgänglig. Under 80-talet genomfördes en inventering och vissa volymer behövde renoveras.

Samlingarna innehåller ca 270 böcker och planschverk och 25 tidskrifter – ca hälften på svenska och hälften utländska. Av bok- och planschverken är 77 st är utgivna före år 1861 bl.a. Dahlbergs ”Suecia antiqua et hodierna” och Nicodemus Tesin d.y:s ”Slottet”.

Förteckning över depositionen på Stadsmuséet finns att få från Kansliet.

Publikationer

Av Föreningen utgivna och sparade publikationer finns från 1900-talets första hälft några enkla skrifter med Föreningens nedtecknade sånger och från 1980-talet några idéskrifter kring bostadsbyggande.

Jubileumsåret 1998 inleddes en mer systematisk utgivning av egna skrifter. Det har hittills blivit fjorton st med skiftande titlar. Sju st böcker har givits ut med ”Stockholms Byggnadsförening 100-år” (1948) som den första.

Utöver böcker, skrifter och föreningsnära dokument och protokoll har Föreningen även producerat ett antal ljud- och bilddokument.