Stockholms Byggnadsförenings jubileumsstiftelse

Stiftelsen tillskapades genom en av Stockholms Byggnadsförening, i anledning av dess 100-årsjubileum, överlämnad gåva i november 1948.

ÄNDAMÅL
Stiftelsen understödjer och belönar sådan verksamhet som har till syfte, att till allmänt gagn främja utvecklingen inom byggnadsfacket.

HEDERSPRIS kan utdelas två på varandra följande år.
Vart tredje år utdelas STIPENDIUM för teknisk-vetenskaplig verksamhet som bidrag till lösandet av en för byggnadsfacket betydelsefull fråga.

HEDERSPRIS
Stiftelsen kan besluta, att två på varandra följande år under en treårsperiod, dela ut hederspris på föreningens högtidsdag - Stockholms Byggnadsförenings jubileumspris - som belöning för en under senare år gjord insats av största värde för utvecklingen inom byggnadsfacket.

Förslag om kandidat till hederspriset kan lämnas av envar medlem i Stockholms Byggnadsförening.
Förslag med uppgifter om kandidatens namn och adress åtföljt av en allmän motivering skall inges till Stockholms Byggnadsförenings kansli , enligt stadgarna " i slutet kuvert", före utgången av september månad det år priset skall utdelas. Till hederspristagare kan utses medborgare i något av de nordiska länderna.

STIPENDIUM
Vart tredje år kan stiftelsen utdela stipendium som bidrag till lösandet av en för byggnadsfacket betydelsefull fråga. Ansökan om stipendiet, som skall avse teknisk-vetenskaplig verksamhet, skall vara ingiven till Stockholms Byggnadsförenings kansli före utgången av oktober månad det år stipendiet skall utdelas.

ANSÖKAN skall innehålla fullständig uppgift om sökandens namn och ålder, nuvarande verksamhet samt en uttömmande redogörelse för det ändamål, vartill stipendiet skall användas även som eventuella referenser. Stipendiat skall vara svensk medborgare. Stipendiat skall inom två år från stipendieutdelningen lämna redogörelse till Stockholms Byggnadsförening för det arbete som utförts och de resultat som uppnåtts.

Hederspris och stipendier utdelas på föreningens högtidmöte som är den första onsdagen i december månad.