Reuse, rethink, redo

Föreningsmötet den 22 februari handlade om återbruk och cirkulärt byggande. De fyra inbjudna talarna berörde på olika sätt att branschen behöver ändra dagens metoder och för det krävs bland annat förändrade affärsmodeller, nya samarbetsformer, nytt tänk kring designprocessen och gamla tankesätt behöver omprövas.

Först ut av talarna var Joanna Berg, regionchef för Stockholm Mälardalen Living på NREP. Hon berättade om två storskaliga återbruksprojekt som NREP genomfört i Köpenhamnsregionen 2018 och 2019. Båda projekten var nyproduktion av bostäder där det återbrukade materialet behövdes hämtas från andra platser.

Återbruk kräver nya processer

- Vid det ena projektet skulle vi återbruka tegel. I de byggnader som vi hade att tillgå var murbruket starkare än teglet. Vi fick då skära ut 1x1 kvadratmeter med block och på så vis fick vi samtidigt med oss kulturhistoria från de byggnader som vi återbrukade.

I det andra projektet återbrukades betongen. Här hade de optimala förutsättningar i samarbete med utbyggnaden av Köpenhamns tunnelbana, då de fick stora volymer, ett långt tidsfönster samt en hög och jämn kvalitet.

- Återbruk är enkelt. Det svåra är att det inte är business as usual. Återbruk ställer krav på nya affärsmodeller och nya samarbetsformer, sa Joanna Berg.

Bevara och renovera i första hand

- Det mest klimatsmarta är det som redan är byggt och vi behöver i första hand bevara det. Sedan kan vi prata om återbruk av det som måste rivas, menade Jacob Steen, vd på Brukspecialisten.

Brukspecialistens fokus är tegel- och putsfasader. Jacob ser ett problem i att branschen inte gör tillräckligt med projektering vid renoveringar och ombyggnation, utan att man bara gör. Dokumentationen blir då ofta otillräcklig, det blir svårt att sätta budget och det blir en förkortad livslängd då man oftare river och skickar på deponi i stället för att bevara eller återbruka.

Beskriv designintentioner

Marja Lundgren, arkitekt och hållbarhetsstrateg på White, lyfte fram vikten av att förändra designprocessen:

- Idag arbetar vi med materialspecifikationer i detaljplaneskedena. Vi borde beskriva designintentioner i stället. Då får vi bättre förutsättningar att använda återbrukat material som kan förverkliga intentionerna.

Redo business

Johan Lindskog, projektutvecklingschef på AMF Fastigheter, beskrev hur branschen har för många ensamma innovatörer som försöker hitta sitt sätt att bygga cirkulärt. Men det når inte någon större skala.

- Skala når vi genom att medskapa samt att ompröva gamla sanningar och gamla affärsmodeller. Vi behöver göra saker annorlunda. Som byggherre kan vi vara kravställare som upphandlar volymer av de aktörer som på allvar kan visa på cirkulärt byggande i stor skala.

- Branschen är inne i en förändring. Det är nödvändigtvis inte de gamla etablerade aktörerna eller strukturerna som kommer att vara vinnare. Det är de som orkar och vågar göra annorlunda som kommer att klara omställningen, och för dem finns möjlighet att tjäna hiskeligt mycket pengar, sa Johan, som avslutade med att säga att det är dags att ”redo business”.

Text och foto: Sofia Jonsson