Offentlig upphandling – stora möjligheter med rätt kompetens

Värdet av offentlig upphandling i Sverige är 782 miljarder kronor per år (2018) och över hälften av de drygt 18 000 annonserade upphandlingarna gäller bygg och anläggning. Upphandlingsmyndigheten har i ett regeringsuppdrag tittat närmare på byggsektorn och föreningsmötet den 15 september handlade om upphandlingens utmaningar och möjligheter.

Upphandlingsmyndigheten förmedlar kunskap och stöd inom offentlig upphandling. Ett av myndighetens uppdrag är att stärka upphandlingens strategiska betydelse, men också att verka för en rättssäker, effektiv och hållbar upphandling. Patrick Amofah, hållbarhetsexpert och byggsegmentsansvarig på Upphandlingsmyndigheten, berättade om myndighetens arbete med att göra en översyn och utveckla stöd inom byggområdet.

- Vi hade svårt att nå branschen till att börja med och vi visste heller inte så mycket om aktörerna. Det visade sig att det finns en låg kännedom om oss också hos aktörerna och en stor utmaning är att nå ut till branschen, förklarade Patrick Amofah.

Byggprojektledare viktiga för hållbarhetsarbetet

Patrick Amofah framhöll att byggbranschens stora utmaning är inom miljö- och klimatpåverkan, där branschen står för cirka 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

I sitt arbete har myndigheten identifierat att byggprojektledare har stor påverkan på de prioriteringar som görs i projekten; om de vill något så kommer det att ske och deras inställning till hållbarhetsfrågor är avgörande för att sätta fokus och skapa utrymme för det i projekten. Politiker och beslutsfattare är också en målgrupp som är viktig, då det är på denna nivå som ambitionsnivå och ramar sätts.

Inte bara utvärdera på pris

En utmaning som myndigheten sett är att det råder brist på upphandlingskunskap, det finns en rädsla för överprövning samt begränsade resurser och budgetar. Det gör att det oftare blir utvärdering på pris än andra faktorer.

- Det går att göra mer än att utvärdera på pris, som att fokusera på hållbarhet, men då behövs kompetens i varje projekt hos beställaren och att inte byta ut nyckelpersoner under projektet, sa Patrick Amofah.

Kommunikation och kompetens

Hur gör vi mest nytta för skattepengarna – den frågan är central i offentliga upphandlingar konstaterade Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka kommun. Nacka gör många upphandlingar, cirka en miljard kronor per år i entreprenader. Kommunen har en inköpsavdelning med 20 personer med god kunskap om offentlig upphandling, men av stor betydelse är att de har god kommunikation med kommunens övriga medarbetare som kan de olika verksamheterna.

- En fallgrop kan vara en rädsla för att göra fel. Det handlar om mycket pengar och man behöver våga utmana marknaden och entreprenörer, sa Victor Kilén som samtidigt lyfte fram möjligheterna med att politiker kan styra mot vissa mål i upphandlingarna.

Charlotte Thelm är divisionschef på NCC och hon menade att lagen om offentlig upphandling är ett bra strategiskt verktyg just för att uppnå samhällsmål och utan tydligt regelverk finns risk för särkrav och korruption. Hon påpekade att största problemet idag är kompetensbristen, bland annat hur förfrågningar skrivs.

- Upphandlare måste vara involverade och engagerade. Varför inte stresstesta förfrågningsunderlag först, inte bara ha ”frågor-svar” som enda dialog, gav Charlottet Thelm som förslag.

Text och foto: Sofia Jonsson

nline editing