Staden har framtiden för sig

Under pandemin var det många som frågade sig hur framtidens innerstad skulle se ut när kontoren blev öde, handeln sinade, restaurangerna fick färre gäster, kulturevenemang stod med tomma stolar och turisterna försvann från City. Vad händer med staden och använder vi vår stad på bästa sätt?

Föreningsmötet den 12 oktober bjöd in fyra gäster som fick ge sin syn på staden: Alexander Ståhle från Spacescape, Niklas Svensson från Tengbom, Monica Bruvik från City i Samverkan och Daniella Waldvogel från Stockholms Handelskammare.

Från biltrafik till bilfritt

Alexander Ståhle pratade om att skapa en levande stadsmiljö och då efterfrågas inte biltrafik i det lokala området, utan undersökningar visar att gåvänlighet och kollektivtrafiknära är det som driver efterfrågan både på bostads- och kontorsmarknaden. Han ser ett värderingsskifte där arkitekter, trafikplanerare och politiker alltmer prioriterar gång- och cykeltrafik före biltrafik och gatuparkeringar. Dessutom inför fler och fler städer bilfria områden.

Städer återhämtar sig

Det finns alltid kortsiktiga hot mot innerstaden, vilket inte minst pandemin visade. Niklas Svensson lyfte fram att städer dock är robusta, återhämtar sig och anpassar sig till nya förutsättningar. Staden lockar människor och när mycket är koncentrerat till en plats skapar det en gynnsam branschbredd.

- I städer finns kvaliteter som vi gillar, och där finns också kraften att göra förändringar för klimatet, sa Niklas.

Nya flöden

Monica Bruvik berättade att flödesmätningar gjorda idag jämfört med under pandemin visar att människor rör sig på nya platser, och det är viktigt att ta vara på dessa platser. Redan idag kommer allt fler med kollektivtrafiken till Stockholms City och det innebär nya flöden då människor inte rör sig till och från ett parkeringsgarage längre. Den förändrade mobiliteten och rörelsemönstret gör att staden används på ett annat sätt och stadens aktörer behöver anpassa sig, kanske fundera på var de verkliga entréerna finns i staden idag.

Omfamna nya trender

- Förut flyttade människor dit där företagen trivdes. Nu flyttar företagen till platser där människor trivs och mår bra, och den platsen är staden, sa Daniella Waldvogel.

Daniella pekade på att staden behöver ha en flexibilitet i sin utformning. Förmodligen kommer platser att användas på andra sätt inom ett par år och då behövs både små och stora ingrepp i staden för att göra dessa anpassningar. Sedan behövs även ett flexibelt mindset för att omfamna nya trender och nya affärsrörelser, som nya mobilitetsaktörer, och låta dem tjäna staden på ett bra sätt.

Text och foto: Sofia Jonsson