Byggmaterialets betydelse för ett bättre klimat

Föreningsmötet den 24 februari bjöd på en kväll om materialanvändningen i byggandet och hur materialleverantörer arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Pia Stoll pratade om klimatneutralt byggande, Thomas Hörnfeldt tog upp fossilfritt stål, Bodil Wilhelmsson visade på klimatåtgärder inom cementproduktionen och Susanne Rudenstam belyste träbyggandet.

Nettonoll klimatpåverkan

Sweden Green Building Council har en ny certifiering, NollCO2, för nettonoll klimatpåverkan av nya byggnader. Pia Stoll är ansvarig för systemet och hon förklarade att certifieringen är framtagen efter efterfrågan på stöd i det klimatneutrala byggandet.

- Vi tar med byggnadens hela livscykeln i NollCO2 – före, under och efter byggandet, och räknar på varje skede, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden.

Pia Stoll förklarade att hela livscykeln för byggnadens klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder för att nå nettonoll klimatpåverkan. Klimatåtgärderna får vara:

  • installation och nätleverans av förnybar elproduktion on- eller offsite,
  • energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och
  • klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig och social integritet.

Fossilfri stålproduktion

Stål är ett avgörande material för byggnader och infrastruktur, men koldioxidavtrycket i stålindustrin är en stor utmaning. Ståltillverkaren SSAB står för 10 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och är därmed landets största enskilda utsläppsaktör.

- Vi vill göra något åt det, sa Thomas Hörnfeldt som är hållbarhetschef på SSAB.

En järnatom kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras och ungefär 85 procent av världens stålskrot samlas in och återvinns. Men en växande global befolkning och urbanisering gör att stålefterfrågan ökar. Även om det återvunna skrotet ökar, räcker det inte för att möta den växande efterfrågan på nytt stål.

- Vi måste kunna göra stål av järnmalm också på ett bra sätt och därför har vi startat projektet Hybrit för att ta fram fossilfritt svenskt stål.

Hybrit är ett samarbete mellan SSAB, Vattenfall och LKAB där de använder vätgas för att tillverka stål. En pilotanläggning invigdes i augusti 2020 och SSAB:s målsättning är att ha kommersiell produktion till 2026, och då vara först i världen med fossilfritt stål.

Klimatneutral betong

Betong består till största delen av sand och grus eller bergkross samt ungefär 10 procent cement som binder samman delarna, men cementet står för 90 procent av betongens klimatbelastning.

Bodil Wilhelmsson är forskare och projektledare på Cementa och hon konstaterade att betong kommer vi att använda lång tid framöver. Och ingen betong utan cement, och ingen cement utan koldioxidutsläpp för omkring 60 procent av koldioxidutsläppen från cementproduktionen uppstår vid den kemiska reaktion som sker när kalkstenen upphettas.

För att minska klimatpåverkan har Cementa en vision om cement för klimatneutral betong till år 2030. På kort sikt handlar det om att samarbeta med betongindustrin för receptoptimering och ökad andel alternativa råmaterial, såsom flygaska i vissa cementsorter som minskar koldioxidutsläppet. Men en nyckel för att lyckas med visionen är avskiljning och lagring av koldioxid och en CCS-anläggningen (Carbon Capture Storage) är på gång i Norge.

Bygga i trä

Susanne Rudenstam, kanslichef på Sveriges Träbyggnadskansli, höll fram att trä är en förnybar råvara och att Sverige består av 70 procent skog, ett bestånd som ökar. Drivkrafter bakom träbyggandet är förstås klimatet och behovet av bostäder, men också att det skapar arbetstillfällen över hela landet där råvaran finns.

- Trä är vårt äldsta byggmaterial och det är ett hållbart kulturarv med byggnader som står länge. Det är också ett pågående kulturarv med en stark träarkitektur i Sverige med stor variation i projekten. När det gäller flerbostadshus på två våningar har träbyggandet en marknadsandel på 20 procent, berättade Susanne Rudenstam.

Arbete pågår och måste fortgå

Mötesvärdarna från styrelsen, Christina Lindbäck och Britt Almqvist, summerade sina tankar efter mötet:

- Byggandet är beroende av material som stål, betong och trä. Det var värdefullt att ha representanter från dessa materialleverantörer på kvällens möte som berättade om det arbete som pågår för att minska klimatbelastningen, kommenterade Britt Almqvist.

- För ett decennium sedan var mest fokus i klimatarbetet på byggnaders energianvändning. På ett sätt var vi aningslösa då, men nu har kunskapen ökat rejält om klimatpåverkan i byggskedet och materialanvändningen. Industrin visar att de förstår utmaningarna och nu måste vi som är verksamma i byggbranschen höja ribban för vårt klimatarbete och minimera byggmaterialens påverkan på klimatet, sa Christina Lindbäck.

Text: Sofia Jonsson