Stadgeändring gällande nya ledamöter och inval

På föreningsmötet i oktober fastställdes stadgeändringen som först togs upp på årsmötet om vem som kan bli medlem och hur man blir invald.

- Det är alltid en avvägning vid stadgeändringar. Det finns en charm med föreningens anor, vilket genomsyras i formuleringar i stadgan, och det ska bevaras. Samtidigt behöver stadgan följa med i tiden, så vi har gått varligt fram i stadgeändringen, berättar Jonas Uebel, ledamot i styrelsen, om arbetet med stadgeändringen.
I sin yrkesroll (§3, 1 stycket)
En ändring i stadgan är att den som söker sig till föreningen gör det i sin yrkesroll och ska ha hunnit skaffa sig någon yrkeserfarenhet före inträdet samt ha flera yrkesverksamma år framför sig. Den tidigare formuleringen listade ett antal olika yrkesroller och titlar för att kunna bli invald.
- Det är en liten justering egentligen, men föreningen är bredare idag så det är en uppdatering till vår tid, klargör Jonas Uebel om styrelsens resonemang.
Fortfarande gäller att ledamöter, nya såväl som gamla, ska ”genom sina kunskaper och sin erfarenhet anses kunna gagna Föreningen samt äga vilja och förmåga att befordra föreningens mål”.
Närvaro vid inval (§3, 3 stycket)
Frågan om inval avgörs slutligen på ett av föreningens sammanträden. I och med stadgeändring måste en person som är föreslagen till inval vara närvarande och en ny formulering lyder: ”En av styrelsen tillstyrkt ansökan är giltig i fyra på varandra följande sammanträden, därefter har ansökan förfallit.”
- Vi vill öka delaktigheten hos nya medlemmar och ett sätt är att de snabbt kommer till mötena, får en bra introduktion till föreningen och upplever gemenskapen, förklarar Jonas Uebel.
Text Sofia Jonsson