Nyttja resurser bättre – dela transporter och lokaler

Nyttjandet av kontorslokaler är enligt en uppskattning från Vasakronan så låg som 10 procent om man räknar med hela årets timmar.

Nyttja resurser bättre – dela transporter och lokaler

Föreningsmötet den 19 februari satte fokus på effektiviseringspotentialen för transporter och lokaler i vårt samhälle. Jacqueline Oker-Blom och Mattias Höjer pratade om två delprojekt, mobilitet respektive lokaler, inom IVA:s projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Klara Frosterud gav ett konkret exempel från Upplands Väsby där en skolbyggnad delar yta med andra funktioner.

Sverige har haft en stadig ökning av gods- och persontransporter sedan år 2000 för alla trafikslag, och ökningen spås fortsätta. E-handeln som har en stark tillväxt är ett område där utveckling och planering av transporter behövs för att uppnå ökad resurseffektivitet.

”Sista milen”

Jacqueline Oker-Blom, delprojektledare för mobilitet inom IVA-projektet, förklarade att många resor sker per bil i det sista transportledet – den så kallade ”sista milen” från butiken till hemmet. Sista milen orsakar trängsel, olyckor, partikelutsläpp och anses vara den mest förorenande delen i såväl e-handelskedjan som vanlig handel.

Oker-Blom tog upp att ett av delprojektets viktigaste förslag gentemot politiker är att kommuner behöver stadsplanera för resurseffektiva transporter med t.ex. leveransskåp på skolor, äldreboenden och andra offentliga ytor.

Nyttjandegrad av lokaler: 10 %

Nyttjandet av kontorslokaler är enligt en uppskattning från Vasakronan så låg som 10 procent om man räknar med hela årets timmar. Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier på KTH, spekulerade i att nyttjandegraden förmodligen är ännu lägre. Höjer var vice ordförande för IVA- delprojektet som fokuserade på befintliga lokaler och delning mellan verksamheter.

Förslag till förändring

En till synes enkel fråga är varför inte delning av lokaler sker idag. Höjer tog upp tre faktorer: det finns ingen vana och acceptans, rum och system är inte anpassade för olika användning samt lagar, avtal och försäkringar är inte utformade för olika verksamheter i samma lokaler.

För att främja delning av lokaler, gav delprojektet flera förslag till förändringar och följande riktades till staten:

  • Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  • Se över hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  • Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Multifunktionellt hus från tidig morgon till sen kväll

Kultur- och aktivitetshuset Messingen i Upplands Väsby är ett konkret exempel på delning av lokaler. Klara Frosterud, arkitekt på White, berättade om bakgrunden till projektet; en gymnasieskola med vikande elevunderlag behövde förnya lokalerna samtidigt som kommunen behövde hitta bättre lokaler för bibliotek och musikskola.

Kommunen satsade på att bygga nytt och idag rymmer lokalerna, förutom två gymnasieskolor, bland annat bibliotek, kulturskola, konditori, aula, idrottshall och väntsal för pendlare. Huset har aktiviteter både på dagar och kvällar och det har blivit en viktig plats för de som bor i Upplands Väsby.

Text: Sofia Jonsson