Kulturen stärker stadens själ

Föreningsmötet den 9 november tog sig an frågan om kulturens betydelse för staden och i stadsutveckling. För att belysa frågan fanns två talare på plats: Mia Wahlström, tekn. dr. i samhällsplanering och ägare till Sign of Times, talade om sin forskning om städers attraktivitet och Maria Hammarsten, affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg, gav ett praktiskt exempel på hur arbetet med kultur går till i Slakthusområdet.

När Stockholms stad beslutade om målet att bygga 140 000 nya bostäder mellan 2010–2030, så ingick också i bilden att staden då behöver skolor, idrottsanläggningar, livsmedelsaffärer, restauranger etcetera. Men också kultur av olika slag som exempelvis 21 museer, 30 biblioteket och flera biografer. Kultur har betydelse för städer, det är något som attraherar människor och ger en känsla för staden. Hur skapas platser med en stark identitet och själ, och hur kan kultur byggas in när nya platser utvecklas?

Mia Wahlström har i sin forskning fokuserat på stadens själ. Det har visats sig att just själen är en viktig faktor som människor lyfter fram om de anser att en stad är attraktiv. Däremot är det svårare att sätta fingret på vad som utgör själen och då blir det också svårt att jobba med det på ett strategiskt plan.

Vad är platsens själ?

I sina doktorandstudier valde Mia därför att undersöka om det finns gemensamma saker hos städer som bygger deras själ. Genom att göra intervjuer med tusentals människor blev slutsatsen att det är två saker som utgör stadens själ:

  1. Relationen till staden, vilket handlar om stolthet, lojalitet, tillhörighet, identifikation och ens egen historia till staden. Hela 70 procent av själen byggs upp av människors relation till staden.
  2. Stadens kvaliteter, som den byggda miljön, naturmiljön, service, trygghet och kulturaktiviteter. Det har visats sig att olika kulturbyggnader väcker känslor och kärlek till våra städer

Stadskvaliteter för en stark själ

Varje stad har sin unika identitet. Samtidigt har Mia funnit att kultur är ett återkommande ord när människor ska beskriva sin stads själ. För att undersöka detta närmare har hon tittat på vilka stadskvaliteter som har starka samband med uppfattningen om att staden har en stark själ. Det är direkta faktorer: att platsen har en historia som man gärna berättar, tydliga inslag av konst på offentliga platser samt statyer, skyltar eller andra symboler som starkt förknippas med staden. Sedan handlar det om:

  • Estetik, exempelvis en vacker stad, många vackra byggnader.
  • Gång- och cykelbart, exempelvis stråk som är trevliga att promenera och cykla längs med.
  • Gott rykte bland de som inte bor eller arbetar i staden.
  • Trygg och säker i stadsdelen.
  • En mångfald av upplevelser inklusive kulturupplevelser.

Slakthusområdet – fylla platsen med mera själ

Atrium Ljungberg utvecklar delar av Slakthusområdet som är ett industrihistoriskt område med många ikoniska byggnader och en plats med mycket själ att ösa ur. Maria Hammarsten förklarade att de vill ta hundra år av historia in i framtiden och fylla byggnaderna med nytt liv.

Det första Atrium Ljungberg gjorde i arbetet var att inventera den kultur som redan existerade i Slakthusområdet. Då fann de mycket musik, studior och konserter, vilket de har arbetat vidare med. Men de tillförde också ny kultur som Parkteatern.

Från dag 1 började de bygga såväl tidiga temporära som långsiktiga aktiviteter. Maria berättade att de vill skapa platser där människor möts, så de jobbar med byggnaderna och minst lika mycket med platserna mellan husen. Tillsammans med aktörerna byggs platsens själ och en viktig nyckel att redan under byggtiden börja skapa det som ska bli själen på lång sikt.

Text och foto: Sofia Jonsson